Informācija par personas datu apstrādi

MYŠKODA LIETOTNES DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA

Ar šo dokumentu mēs kā personas datu pārzinis — uzņēmums ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikācijas nr. 00177041, reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, ko pārvalda Prāgas Municipālā tiesa, B sadaļas failā nr. 332 (turpmāk tekstā “uzņēmums ŠKODA AUTO”) — sniedzam informāciju par personas datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar šo apstrādi.

Personas datu apstrāde iekļauj tālāk norādītās darbības. MyŠKODA lietotnes darbības nodrošināšana

MYŠKODA LIETOTNES DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA

Apstrādes mērķis:
MyŠKODA lietotnes darbības nodrošināšana

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai nodrošinātu jūsu lietotnes funkcionalitāti, ieskaitot reģistrāciju un pieslēgšanās datus. Ja jūs piesakāt tikšanos pie kāda no mūsu izplatīšanas tīkla locekļiem, mēs nodosim jūsu personu datus, jūsu izvēlētajam izplatīšanas tīkla loceklim.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mēs esam autorizēti apstrādāt jūsu personu datus atbilstoši jūsu dotajai piekrišanai. Ja jūs neesat mums devuši piekrišanu, mēs neapstrādāsim jūsu personu datus šim mērķim.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, aprakstošie dati, komunikācija, saskarsme un profili, kas izriet no šiem datiem, produkta tehniskajiem datiem un lokalizācijas datiem.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
Līdz datu apstrādes piekrišanas atsaukšanai.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Izplatīšanas tīkla loceklis. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
ersonu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.  

PAKALPOJUMU UZLABOŠANA

Apstrādes mērķis:
Pakalpojumu uzlabošana

Apstrādes apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai uzlabotu individuālās visas lietotnes funkcijas.

Apstrādes autorizācija:
Mēs esam autorizēti apstrādāt jūsu personu datus atbilstoši jūsu dotajai piekrišanai. Ja jūs neesat mums devuši piekrišanu, mēs neapstrādāsim jūsu personu datus šim mērķim.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, aprakstošie dati, komunikācija, saskarsme un profili, kas izriet no šiem datiem, produkta tehniskajiem datiem un lokalizācijas datiem.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
Līdz datu apstrādes piekrišanas atsaukšanai.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

STATISTIKAS VEIDOŠANA

Apstrādes mērķis:
Statistikas veidošana

Apstrādes apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai veidotu ziņojumus un vāktu statistiku par lietotnes izmantošanu.

Apstrādes autorizācija:
Mēs esam autorizēti apstrādāt jūsu personu datus atbilstoši jūsu dotajai piekrišanai. Ja jūs neesat mums devuši piekrišanu, mēs neapstrādāsim jūsu personu datus šim mērķim.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, aprakstošie dati, komunikācija, saskarsme un profili, kas izriet no šiem datiem, produkta tehniskajiem datiem un lokalizācijas datiem.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
Līdz datu apstrādes piekrišanas atsaukšanai.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

Kādas ir jūsu tiesības?

Personu datu apstrādes ietvaros jums ir sekojošas tiesības:

Piekļuve apstrādājamajiem personu datiem.

Datu apstrādes piekrišanas atsaukšana.

Nekorektu, neatbilstošu un nepilnīgu personu datu labošana.

Personu datu dzēšana gadījumā, ja beidzas apstrādes mērķa tiesiskais pamatojums vai prettiesiskas apstrādes gadījumā.

Datu apstrādes ierobežošana.

Personu datu izgūšana mašīnlasāmā formātā savām vai cita apstrādātāja vajadzībām.

Iebilst pret datu apstrādi, ja jums šķiet, ka personu datu apstrāde ir pretlikumīga.

Nebūt pakļautam automatizētai lēmumu pieņemšanai.

Kā iespējams izmantot savas tiesības?

Saistībā ar savu tiesību izmantošanu, ŠKODA AUTO var piemērot pamatotu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas saistībā apstrādi, ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Pieprasījumiem, kas saistīti ar personu datu aizsardzību un apstrādi, izmantojiet sekojošus saziņas kanālus:

Telefons:

+420 800 600 000

Pasts:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Datu aizsardzības inspektors (DPO)

Jautājumu gadījumā par personu datu aizsardzību jūs varat sazināties tieši ar ŠKODA AUTO personu datu aizsardzības inspektoru (DPO).

http://www.skoda-auto.com/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Gadījumā, ja jūs nepiekrītat tam, kā ŠKODA AUTO apstrādā vai rīkojas ar jūsu personu datiem, jūs varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO datu aizsardzības inspektoram (DPO) vai uzraugošajai iestādei.

Datu valsts inspekcija
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-15,
Rīga, LV-1011
Tālr. : +371 67223131
Mājas lapa: www.dvi.gov.lv/lv