Informācija par personas datu apstrādi

Mārketinga darbību izpilde

Ar šo dokumentu mēs kā personas datu pārzinis — uzņēmums ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikācijas nr. 00177041, reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, ko pārvalda Prāgas Municipālā tiesa, B sadaļas failā nr. 332 (turpmāk tekstā “uzņēmums ŠKODA AUTO”) — sniedzam informāciju par personas datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar šo apstrādi.

Personas datu apstrāde iekļauj tālāk norādītās darbības.

adresēt ŠKODA zīmola produktu un pakalpojumu piedāvājumu, iekļaujot informāciju par produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem, konkursiem, nosūtīt informatīvos izdevumus un apsveikumus svētkos.

Apstrādes mērķis:
Adresēt ŠKODA zīmola produktu un pakalpojumu piedāvājumu, iekļaujot informāciju par produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem, konkursiem, nosūtīt informatīvos izdevumus un apsveikumus svētkos.

Apstrādes mērķa apraksts:
Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai jūs informētu par ŠKODA AUTO produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem, konkursiem, jaunumu abonēšanu, reklāmām, izplatītu katalogus vai nosūtītu apsveikumus svētkos. Atsevišķus personas datus mēs varam arī izmantot, lai mērķtiecīgi nosūtītu iepriekš minēto saziņu.

Apstrādes likumīgais pamats:
Mēs esam pilnvaroti jūsu personas datu apstrādei, pamatojoties uz jūsu piešķirto piekrišanu. Ja neesat mums sniedzis savu piekrišanu, mēs neapstrādāsim personas datus šajos nolūkos.

Mūsu apstrādājamo personas datu kategorijas:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, aprakstoši dati, uzņēmējdarbības profils, tehniskā informācija par produktu, tirdzniecības vēsture, informācija par ģimeni un citām personām, saziņa, mijiedarbība un profili, kas ir iegūti, pamatojoties uz šiem datiem, tīkla identifikatori.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
5 gadi kopš brīža, kad ir sniegta personas datu apstrādes piekrišana.

To datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kurām mēs varam sniegt personas datus:
Mārketinga aģentūras, pasākumu aģentūras, plašsaziņas līdzekļu aģentūras sadales tīkla biedri, servera operatori, viesu pārvaldības aģentūras, informācijas līnija. Pēc pieprasījuma jūsu personas dati var tikt sniegti valsts iestādēm, it īpaši tiesām, policijai un citām tiesību aizsardzības aģentūrām līdz nepieciešamajam apjomam un likumu robežās.

Personas datu avots:
Mēs saņemam personas datus tieši no jums.

Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm vai pārvalstiskām organizācijām:
Iepriekš minētās apstrādes ietvaros jūsu personas dati netiks pārsūtīti uz trešajām valstīm vai pārvalstiskiem uzņēmumiem.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personas datiem:
Šīs personas datu apstrādes laikā netiek pieņemti automatizēti lēmumi, pamatojoties uz personas datiem.

Cita informācija:
Personas dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs un izmantoti zinātniskās, vēsturiskās vai statistiskās izpētes nolūkiem. Labi pamatotos gadījumos personas dati var tikt pakļauti arī apstrādei, lai pieņemtu lēmumus juridiskās lietās, iekļaujot saistību izpildi attiecībā pret valsts administrācijas iestādēm, kā arī juridisko risku uzraudzību un pastāvīgu novērtēšanu.

Kādas ir jūsu tiesības?

Personu datu apstrādes ietvaros jums ir sekojošas tiesības:

Piekļuve apstrādājamajiem personu datiem.

Datu apstrādes piekrišanas atsaukšana.

Nekorektu, neatbilstošu un nepilnīgu personu datu labošana.

Personu datu dzēšana gadījumā, ja beidzas apstrādes mērķa tiesiskais pamatojums vai prettiesiskas apstrādes gadījumā.

Datu apstrādes ierobežošana.

Personu datu izgūšana mašīnlasāmā formātā savām vai cita apstrādātāja vajadzībām.

Iebilst pret datu apstrādi, ja jums šķiet, ka personu datu apstrāde ir pretlikumīga.

Nebūt pakļautam automatizētai lēmumu pieņemšanai.

Kā iespējams izmantot savas tiesības?

Saistībā ar savu tiesību izmantošanu, ŠKODA AUTO var piemērot pamatotu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas saistībā apstrādi, ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Pieprasījumiem, kas saistīti ar personu datu aizsardzību un apstrādi, izmantojiet sekojošus saziņas kanālus:

Telefons:

+420 800 600 000

Pasts:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Datu aizsardzības inspektors (DPO)

Jautājumu gadījumā par personu datu aizsardzību jūs varat sazināties tieši ar ŠKODA AUTO personu datu aizsardzības inspektoru (DPO).

http://www.skoda-auto.com/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Gadījumā, ja jūs nepiekrītat tam, kā ŠKODA AUTO apstrādā vai rīkojas ar jūsu personu datiem, jūs varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO datu aizsardzības inspektoram (DPO) vai uzraugošajai iestādei.

Datu valsts inspekcija
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-15,
Rīga, LV-1011
Tālr. : +371 67223131
Mājas lapa: www.dvi.gov.lv/lv