PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMS

1. IEVADS

Mēs, ŠKODA AUTO a.s., ar reģistrēto adresi tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Čehija, korporatīvā ID: 00177041, nodokļu maksātāja ID: CZ00177041, ierakstīta Komercreģistrā, ko uztur Prāgas Municipālā tiesa failā nr. B 332, esam sagatavojuši Personu Datu Aizsardzības Paziņojumu, lai informētu jūs par to, kā mēs iegūstam, apstrādājam, izmantojam un aizsargājam jūsu personu datus un palīdzētu atbilstoši aizsargāt jūsu privātumu.

Mēs apstrādājam visus jūsu personu datus atbilstoši piemērojamiem likumiem, primāri Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulai 2016/679 par privātpersonu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un brīvu šādu datu kustību (Vispārīgā datu aizsardzības regula - “VDAR”), akts nr. 127/2005 coll., par elektronisko komunikāciju, grozīts, un akts nr. 480/2004 coll., par konkrētiem sabiedrības informācijas pakalpojumiem, grozīts.

Vienlaikus mēs vēlamies izmantot šo personu datu aizsardzības paziņojumu, lai izskaidrotu svarīgākos nosacījumus un procesus, ko mēs izmantojam jūsu personu datu aizsardzībai, un atbildētu uz jautājumiem, kas jums var rasties saistībā ar jūsu personu datu iegūšanu, apstrādi un uzglabāšanu.

2. UZRAUDZĪBA

Mēs pieliekam visas pūles, lai atbilstu visiem atrunātajiem un saistošajiem noteikumiem un drošības prasībām, apstrādājot jūsu personu datus; šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka neradīsies tādas situācijas, kas iespējams var jūs sarūgtināt attiecībā uz mūsu attieksmi pret jums.

Ja jūs nepiekrītat veidam, kādā mēs apstrādājam jūsu personu datus, jūs varat sazināties ar:

Datu valsts inspekcija
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-15,
Rīga, LV-1011
Tālr. : +371 67223131
Mājas lapa: www.dvi.gov.lv/lv

3. MŪSU PIEEJA

Mēs uzskatām, ka personu datu aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga, un mēs tai pievēršam daudz uzmanības.

Jūs varat tādējādi būt droši, ka mēs apstrādājam jūsu personu datus ar pienācīgu rūpību un atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī mēs sargājam jūsu personu datus iespējami maksimālā apmērā atbilstoši progresīvākajiem tehniskajiem risinājumiem.

Lai pilnībā izprastu to, kā mēs aizsargājam jūsu personu datus, mēs iesakām jums rūpīgi iepazīties ar šo personu datu aizsardzības paziņojumu.

Personu datu apstrādē mēs pieturamies pie sekojošiem principiem:

 • Tiesīguma princips, kas uzliek mums par pienākumu apstrādāt jūsu personu datus vienmēr atbilstoši tiesiskajam regulējumam un ne lielākā apmērā, kā to paredz tiesību normas.

 • Godīguma un caurspīdīguma princips, kas uzliek mums par pienākumu apstrādāt jūsu personu datus atvērtā un caurspīdīgā veidā, un nodrošināt jums informāciju par to, kā informāciju apstrādā tie, kuriem jūsu personu dati tiks nodoti (piemēram, ja jūsu personu dati tiek uzglabāti datu uzglabāšanas saitos - mākoņos - ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas). Tas papildu uzliek mums par pienākumu informēt jūs par nopietnu drošības pārkāpumu gadījumiem vai personu datu noplūdi.

 • Mērķa ierobežošanas princips, kas ļauj mums iegūt jūsu personu datus tikai ar skaidri definētu mērķi.

 • Datu minimizācijas princips, kas uzliek mums par pienākumu apstrādāt tikai personu datus, kas ir nepieciešami, saistoši un atbilstoši saistībā ar to izmantošanas mērķi.

 • Precizitātes princips, atbilstoši kuram mums jāveic visi nepieciešamie pasākumi, kas ļauj mums regulāri atjaunot vai labot jūsu personu datus.

 • Uzglabāšanas ierobežošanas princips, atbilstoši kuram mums jāuzglabā jūsu personu dati tikai uz periodu, kas nepieciešams specifiskajam to apstrādes mērķim (piemēram, uz laiku, uz kuru ir dota atļauja datu apstrāde mārketinga mērķiem, ja tā nav atsaukta līdz šī perioda izbeigšanai). Tiklīdz beidzas apstrādes periods vai beidz pastāvēt apstrādes mērķis, mēs dzēšam jūsu personu datus vai anonimizējam tos, t.i. modificējam tos tā, lai pēc tiem nebūtu iespējams jūs identificēt.

 • Integritātes, konfidencialitātes, neapstrīdamības un pieejamības princips, kas uzliek mums par pienākumu aizsargāt jūsu personu datus un pasargāt tos pret neautorizētu vai nelegālu apstrādi, zaudēšanu vai iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ mēs piemērojam vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus jūsu personu datu aizsardzībai. Vienlaikus mēs nodrošinām piekļuvi jūsu personu datiem tikai atlasītajiem darbiniekiem.

 • Atbildības (pienākuma) princips, atbilstoši kuram mums jāspēj dokumentēt atbilstību ar visām augstāk minētajām prasībām.

4. KONTAKTINFORMĀCIJA JŪSU JAUTĀJUMIEM VAI BAŽĀM

Ja jums rodas šaubas par jebkuru šī paziņojuma daļu vai jums ir jautājumi vai komentāri saistībā ar personu datu aizsardzību, droši sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.

Personu datu aizsardzības birojs (DPO) ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. KAS IR PERSONU DATI, TO KATEGORIJAS

Personu dati ir informācija, kas ļauj mums jūs identificēt. Tāpēc tas iekļauj informāciju, kas īpaši norāda uz jums.

Personu dati neietver anonīmus vai apkopotus datus, t.i. dati, kas nenorāda uz jums.

Personu dati tiek klasificēti:

 • Pamata datos, kas ietver, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, identifikācijas kartes numuru (citi identitātes dokumenti).

 • Speciālajā personu datu kategorijā, kurā ietverti sensitīvie dati, kas ir īpaši personiski, piemēram, informācija par jūsu veselības stāvokli.

Pamata dati tiek tālāk iedalīti individuālās kategorijās, saraksts ir pieejams sadaļā ”15. personu datu kategorijas”.

6. JŪSU PERSONU DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATOJUMS

Mēs iegūstam personu datus no jums un tālāk apstrādājam tos tikai nepieciešamajā apmērā un konkrētu mērķu sasniegšanai. Jūsu personu datu sniegšana jums ir brīvprātīga, un kad tās nodošana ir balstīta uz piekrišanu, var tikt prasīta apstrādāto datu dzēšana, kad ir nodrošināta atbilstība konkrētām prasībām (vairāk informācijas pieejams sadaļā “10. Jūsu tiesības”).

Atsevišķos gadījumos šāda iegādes līguma noslēgšanai mūsu preču vai pakalpojumu iegādei, mums nepieciešams iegūt nepieciešamo personu datu daudzumu no jums ar jau jums saistošu šo preču un pakalpojumu pasūtījumu. Bez šiem datiem mēs nevaram panākt atbilstību prasībām un noslēgt augstāk minēto līgumu ar jums, primāri atbilstības jomā ar mūsu likumīgajiem pienākumiem un attiecībā uz mūsu likumīgo interešu aizstāvību.

Zemāk mēs uzskaitām tiesisko pamatojumu, kas ir atrunāts likumos, uz kuriem balstās mūsu atļauja apstrādāt jūsu personu datus.
Galvenais pamatojums jūsu personu datu apstrādei ietver sekojošo:

 • Piekrišana – jūs dodat mums savu piekrišanu vienam vai vairākiem specifiskiem mērķiem (piemēram, ziņojumu sūtīšanai ar komerciālu vēstījumu).

  Lai iegūtu jūsu personu datu apstrādes piekrišanu, mēs ievērojam sekojošus noteikumus:
  i) mēs vienmēr iegūstam piekrišanu apstrādāt personu datus no jums individuāli, tādējādi piekrišanas došana nebūs daļa no līguma teksta vai citas vienošanās,
  ii) piekrišanas teksts vienmēr būs saprotams,
  iii) piekrišana vienmēr tiks dota jums aktīvi izrādot savu gribu, tas nozīmē, ka nekādi lauki netiks iepriekš aizpildīti jūsu vietā,
  iv) katram apstrādes mērķim jūs dosiet mums piekrišanu atsevišķi.

 • Līguma izpilde – mums nepieciešami jūsu personu dati, lai noslēgtu ar jums līgumu un izpildītu attiecīgo vienošanos, vai pirms līguma noslēgšanas (piem., lai veiktu pasūtījumu, kas nepieciešams pirms iegādes līguma).

 • Atbilstība juridiskajām saistībām – mums nepieciešami jūsu personu dati to apstrādei, lai atbilstu mūsu juridiskajām saistībām kā pārzinim.

 • Likumīgās intereses – jūsu personu datu apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu mērķiem, tomēr, izņemot gadījumus, kad jūsu intereses vai pamata tiesības un brīvības ir noteicošas pār šīm interesēm.

Samērā nelielā mērā sekojošs pamats tiks izmantots jūsu personu datu apstrādei:

 • Datu subjektu interešu aizsardzība – jūsu personu datu apstrāde ir nepieciešama jūsu vitālo interes vai citu personu vitālo interešu aizsardzībai.

 • Sabiedrības intereses – mūsu pienākums ir apstrādāt jūsu personu datus, lai sasniegtu savu mērķi, izpildot uzdevumu sabiedrības interesēs vai izpildot pienākumu pret sabiedriskām iestādēm, kur mēs esam autorizēts datu pārzinis.

7. INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI

Lai iegūtu detalizētu informāciju par metodēm, kuras izmantojam jūsu personu datu apstrādē, lūdzu skatiet šo saiti.

www.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. PERSONU DATU APSTRĀDES IEMESLI

Kā minēts sadaļā “6. Jūsu personu datu apstrādes tiesiskais pamats”, ir nepieciešams, lai mums būtu tiesiskais pamats katram jūsu personu datu apstrādes gadījumam.

Zemāk jūs atradīsiet situāciju piemērus, kurās mēs visbiežāk pieprasīsim jūsu personu datus, un šādas pieprasīšanas tiesiskais pamatojums ir sekojošs:

 • Automašīnas pasūtīšana un iegāde – līdz ar līguma noslēgšanu un izpildi, kā arī izpildot pienākumus pirms iegādes līguma noslēgšanas, mums jāuzrāda tiesiskais pamatojums.

 • Apkopes pakalpojumi – līdz ar līguma noslēgšanu un izpildi, kā arī izpildot pienākumus vai sniedzot pakalpojumu pirms apkopes līguma noslēgšanas, mums jāuzrāda tiesiskais pamatojums.

 • Finansējuma nodrošināšana – izpildot saistības pirms attiecīgā līguma noslēgšanas mums jāuzrāda tiesiskais pamatojums (piem., novērtējot kredītspēju) un izpildot līguma saistības ar mērķi finansēt automašīnas iegādi, kā arī savstarpējās saistības, kas izriet no šī līguma.

 • Apdrošināšanas līgums – līdz ar līguma noslēgšanu un izpildi, kā arī izpildot pienākumu, kas izriet no šī līguma, mums ir jānorāda tiesiskais pamatojums.

 • Mobilās lietotnes lejupielāde un lietošana – līdz ar līguma noslēgšanu un izpildi, kā arī izpildot lietotnes izmantošanas līguma pienākumus, mums jāuzrāda tiesiskais pamatojums.

 • Mārketinga mērķi – dodot piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus, mums jānorāda tiesiskais pamatojums.

 • Sīkdatņu uzglabāšana, kas nepieciešama mūsu mājaslapu darbībai – tiesiskajam pamatojumam jābūt atspoguļotam mūsu likumīgajās interesēs, kas ir sīkdatņu uzglabāšana, kas nepieciešama pienācīgai mājaslapu darbībai.

9. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

Mēs nodrošinām pienācīgu jūsu personu datu aizsardzību; šim nolūkam mēs ievērojam zemāk norādītos tehniskos un organizatoriskos noteikumus, kas nodrošina jūsu personu datu aizsardzību.
Šie noteikumi ietver:

 • Fiziskās piekļuves kontroli – mēs uzglabājam visus datus tādā veidā, lai pasargātu piekļuvi tiem, kas nozīmē, ka vietas, kur dati tiek glabāti, ir aizsargātas ar tehniskiem pasākumiem, piemēram, viedkartēm, atslēgām, elektroniski slēdzamām durvīm utt.

 • Kontrolēta piekļuve –piekļuve personu datu uzglabāšanas sistēmām netiek nodrošināta jebkuram, kam nav atbilstošas paroles vai divu faktoru verifikācijas, tādējādi datiem var piekļūt tikai autorizētas personas.

 • Piekļuves kontrole – esam ieviesuši pasākumus, kas novērš neautorizētu lasīšanu, kopēšanu, modificēšanu, dzēšanu vai kādu citādāku datu apstrādi.

 • Pseidonīmu izveide – mēs apstrādājam personu datus, modificējot tos tādā formā, lai tie nebūtu saistīti ar atsevišķu personu (tie tiek pseidonimizēti).

 • Pārsūtīšanas kontrole – visas darbības ar personu datiem, izmantojot elektronisko pārsūtīšanu, tiek pasargātas, lai novērstu neautorizētu lasīšanu, kopēšanu, modificēšanu vai dzēšanu.

10. JŪSU TIESĪBAS

Nevieni personu dati nav pilnīgi, ja jums nav tiesību uz datu aizsardzību. Zemāk jūs varat atrast jūsu tiesību uzskaitījumu, kas saistīti ar personu datu aizsardzību līdzās praktiskam to izmantošanas skaidrojumam:

 • Tiesības uz informācijas saņemšanu par personu datu apstrādi
  Dod jums tiesības saņemt informāciju, kas saistīta ar mūsu pilnu identifikāciju, kā jūsu personu datu pārzinim, kopīgi ar līguma datiem mūsu personu datu speciālistam. Vienlaikus jums ir tiesības iepazīties ar tiesisko pamatojumu apstrādei (piem., līguma izpildei), mērķim (piem., mūsu preču iegādes līgumiem) vai informācijai par personu datu uzglabāšanas periodu. Mēs vienmēr informēsim jūs par tiesisko pamatojumu jūsu personu datu apstrādei pirms mēs sākam tos apstrādāt.

 • Tiesības uz piekļuvi personu datiem
  Dod jums tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam jūsu personu datus, un, ja mēs to darām, tad kādā apmērā. Vienlaikus jums ir tiesības pieprasīt apstrādāto personu datu kopiju. Pēc pieprasījuma mums ir arī pienākums informēt jūs par datu apstrādes mērķi, apstrādāto personu datu saņēmēju vai par citu saistītu informāciju.

 • Labošanas tiesības
  Ļauj jums, piemēram, lūgt mums mainīt jebkādus jūsu personu datus, ko mēs apstrādājam, ja tie ir mainījušies (piem., mainīts uzvārds, adrese utt.).

  Mums kā personu datu pārzinim nav pienākums aktīvi apliecināt, vai personu dati, ko iegūstam, ir atjaunoti, neprecīzi vai precīzi, tomēr, kad jūs mums paziņojat par šādu faktu, mūsu pienākums ir atrisināt jūsu komentāru vai labošanas pieprasījumu. Atbilstoši līdzīgiem nosacījumiem, jums ir tiesības lūgt mums labot jūsu personu datus.

 • Dzēšanas tiesības
  Sauktas arī par “tiesībām tikt aizmirstam”, kas nosaka, ka mums kā jūsu personu datu pārziņiem, ir jālikvidē jūsu personu dati sekojošos gadījumos:
  - Vairs neeksistē datu apstrādes mērķis (piem., līguma izbeigšana);
  - Jūs atsaucat savu piekrišanu par personu datu apstrādi un nav iemesla šo personu datu apstrādei (piem., mārketinga piekrišanas atsaukšana, pieņemot, ka jūs neesat noslēguši, piemēram, ar mums līgumu);
  - Jūs iebilstat pret jūsu personu datu apstrādi (pieņemot, ka ir pieļaujams, un nav tiesiska pamata jūsu personu datu apstrādei); un
  - Atbilstoši piemērojamiem likumiem mums ir pienākums izdzēst jūsu datus (piem., iznīcināšanas pienākums).

  Ja jūs tas interesē, lūdzu, skatiet detalizētu savu tiesību aprakstu šajā saitē.

 • Iebilduma tiesības
  Ir piekrišanas atsaukšanas tiesību analogs un tas attiecas uz gadījumiem, kad personu dati tiek apstrādāti atbilstoši likumīgām interesēm (piem., jūsu īpašuma aizsardzības nolūkā). Jūs varat arī iebilst tad, kad jūsu personu dati ir apstrādāti ar tiešā mārketinga mērķi. Attaisnojošos gadījumos jūsu personu dati tiks dzēsti, kad iebildums ir pieņemts, un mēs vairs neapstrādāsim datus.

 • Datu mobilitātes tiesības
  Ja jūs lūdzat mums pārsūtīt jūsu personu datus citam pārzinim, mūsu pienākums ir to darīt un pārsūtīt viņiem šos datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jūs varat izmantot šīs tiesības tikai tad, ja apstrāde ir balstīta uz piekrišanu vai izriet no līguma, un vienlaikus tā notiek automātiski, t.i. apstrāde tiek veikta tikai izmantojot tehniskus paņēmienus, kas balstīti uz iepriekš noteiktus algoritmus un bez cilvēku iejaukšanās.

 • Tiesības nebūt pakļautam lēmumu pieņemšanai, kas ir balstīta tikai uz automātisku apstrādi automātiskā lēmumu pieņemšanas procesā
  Nozīmē, ka jums ir tiesības lūgt, lai jūsu personu datu apstrādi veic persona, kad jūsu personu datu apstrāde tiek veikta ar mērķi, lai tas kalpotu par pamatu noteiktu lēmumu pieņemšanai, parasti, piemēram, novērtējot jūsu kredītspēju pirms aizdevuma izsniegšanas.

11. KURŠ IR PĀRZINIS, UN KURŠ - APSTRĀDĀTĀJS, UN KO VIŅI DARA

Gadījumos, kad jūs sniedzat mums personu datus, piemēram, iegādājoties mūsu preces vai pakalpojumus, komunicējot ar mums mārketinga kampaņās vai uzdodot jautājumus, vai iesniedzot sūdzību par preci vai pakalpojumu, mēs strādājam ar jums no personu datu pārziņa pozīcijas.

Kā personu datu pārzinis, mēs nosakām jūsu personu datu apstrādes mērķi un metodes.

Apstrāde ietver jebkādas darbības ar jūsu personu datiem, piemēram, to iegūšana, apstrāde, organizācija, strukturēšana utt.

Kā jūsu personu datu pārzinis mēs esam vienlaikus atbildīgi par atbilstību visām saistībām un principiem, kas saistīti ar personu datu aizsardzību, primāri to pietiekošu aizsardzību. Ja jūsu personu datu aizsardzība tiek pārkāpta, ko mēs, protams, cenšamies novērst, mūsu pienākums ir paziņot par šo faktu personu datu aizsardzības birojam 72 stundu laikā.

Ja jūsu personu datu aizsardzības pārkāpums ietver ievērojamu risku, mūsu pienākums ir arī paziņot par šo faktu jums, pieņemot ka mums ir pieejama atjaunota informācija par jums.

Apstrādātājs ir organizācija, kurai mēs kā pārzinis nododam jūsu personu datus un kura tālāk apstrādā tos atbilstoši mūsu sniegtajām instrukcijām. Tas, piemēram, ietver mūsu biznesa partnerus, kas parasti ir mārketinga aģentūras, kas nosūta jums komerciālu un mārketinga informāciju mūsu vārdā.

Lai nodrošinātu to, ka jūsu personu dati tiek apstrādāti atbilstoši piemērojamiem likumiem un tie ir pietiekošā drošībā, mēs noslēdzam rakstisku līgumu par jūsu datu apstrādi ar apstrādātāju.

12. NOTEIKUMI PAR JŪSU PERSONU DATU NODOŠANU TREŠAJĀM

Jūsu personu datu dalīšanās noteikumi ar apstrādātājiem tiek iedalīti divās pamata kategorijās.

Pirmajā kategorijā ir iekļauta dalīšanās ar datiem Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā, otra kategorija ietver dalīšanos ar trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības teritorijas un Eiropas Ekonomiskās zonas un dalīšanās ar starptautiskajām organizācijām.

Lai varētu dalīties ar jūsu personu datiem ar apstrādātājiem Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā, mēs rūpējamies par sekojošu lietu nodrošināšanu:

 • Personu datu dalīšanās konkrētiem mērķiem (piem., mārketinga kampaņu veidošana);
 • Tikai skaidri definēta un nepieciešamā apjoma personu datu nodošana;
 • Datu nodošana, kas ir balstīta uz atbilstoši noslēgta personu datu apstrādes līguma; un
 • Dalīšanās, kas notiek drošā veidā (ar šifrēšanu, pseidonimizāciju utt.).

Kad jūsu personu dati tiek nodoti trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas un starptautiskām organizācijām, tie tiek nodoti tikai balstoties uz standarta līguma noteikumiem, t.i. līguma veidne, ko izdevusi Eiropas Komisija un tajā būs iekļautas tikai tās organizācijas, kas atrodas valstīs, kas nodrošina atbilstošu personu datu aizsardzību atbilstoši Eiropas Komisijas rezolūcijai. Trešās valstis, kurām ir jūsu personu dati, visbiežāk būs Ķīnas Tautas Republika, Indija un Krievijas Federācija.

13. KAD JŪS ESAT DATU SUBJEKTS

Jūs esat datu subjekts tikai kā privātpersona; tiesiskais personu datu aizsardzības regulējums neattiecas uz juridiskām personām, kooperatīviem, asociācijām utt.

Atbilstoši šim tiesiskajam pamatojumam mēs varam iekļaut jūs divās pamatgrupās. Mēs uztveram pirmo grupu kā savus klientus. Jūs kļūstat par mūsu klientu, kad jūsu personu dati tiek apstrādāti preču un pakalpojumu līgumu noslēgšanai vai šo līgumu izpildei.

Otrā personu datu subjektu grupa, ko mēs apstrādājam ir trešo pušu grupa. Jūs būsiet trešā puse, piemēram, ja jūs dodat mārketinga piekrišanu vai piekrītat mājaslapas lietošanas noteikumiem bez vēlmes kļūt par mūsu klientu. Ja jūs vēlaties zināt, kad un atbilstoši kādiem nosacījumiem jūs varat uzzināt personu datu apmēru, kuru mēs apstrādājam, lūdzu, iepazīstieties ar sadaļu “10. Jūsu tiesības”, kurā ir paskaidrotas atsevišķas procedūras un to noteikumi.

14. TERMINU SKAIDROJUMS

Sensitīvi dati
specifiska rakstura dati, piemēram, informācija par jūsu veselību vai biometriskie dati, kas ļauj identificēt personu (šobrīd likumos saukti par “īpašas kategorijas personu dati”).

Sīkdatnes
īss teksta fails, ko apmeklētā mājaslapa nosūta pārlūkam. Tas ļauj tīmeklim reģistrēt informāciju par jūsu apmeklējumu, piemēram, vēlamā valoda un citi iestatījumi. Nākamais mājaslapas apmeklējums tādējādi būs vieglāks un produktīvāks. Sīkdatnes ir svarīgas. Bez tām tīmekļa pārlūkošana būtu daudz sarežģītāka.

Likumīga interese
pārziņa vai trešās puses intereses, piemēram, situācijās, kad datu subjekts ir pārziņa klients, tomēr izņemot gadījumus, kad subjekta intereses vai viņa/viņas tikšanās un brīvības ir noteicošas pār šīm interesēm.

Personu dati
informācija par konkrētu, identificējamu personu.

Saņēmējs
persona, kuras dati tiek nodoti.

Pakalpojums
jebkādi pakalpojumi, kuru mēs jums sniedzam, ieskaitot mūsu produktus, pakalpojumus, ko sniedzam tiešsaistē un to reklāma.

Pārzinis
organizācija, kas nosaka personu datu apstrādes mērķi un metodes; pārzinis var autorizēt apstrādātāju veikt datu apstrādi.

Datu subjekts
dzīva persona, uz kuru attiecas personu dati.

Mērķis
iemesls, kura dēļ pārzinis izmanto jūsu personu dati.

Preces
produkti, ko jūs iegādājaties no mums, parasti automašīna, bet var būt arī mobilā lietotne.

Apstrāde
aktivitāte, ko pārzinis vai apstrādātājs veic ar personu datiem.

Apstrādātāji
organizācija, kas apstrādā personu datus pārziņa vārdā.

15. PERSONU DATU KATEGORIJAS

Zemāk jūs atradīsiet personu datu kategorijas un specifisku datu uzskaitījumu, kas tajās ir iekļauti.

Identifikācijas dati:
vārds, uzvārds, pirmslaulību uzvārds, iniciāļi/tituli, dzimums, valoda, mītnes valsts, pastāvīgā dzīvesvieta, dzimšanas datums un vieta, miršanas datums, pilsonība/tautība, personas identifikators (uzņēmuma piešķirts), dokumenta veids, diplomātiskās pases numurs, identitātes kartes numurs, korporatīvā ID, nodokļu ID, sociālās apdrošināšanas numurs, vadītāja apliecības numurs, pases numurs, dokumenta derīguma termiņš, dokumenta dati un izsniegšanas vieta, fotogrāfija no identitātes kartes, pieslēgšanās informācija lietotnei, ieraksta izcelsmes/atcelšanas datums, darbinieka numurs, darba devējs, amats, preses pilnvaru numurs, paraksts.

Kontaktinformācija:
korespondences adrese, darba vietas adrese, telefona numurs, fakss, e-pasta adrese, elektroniska abonementa kaste, sociālo tīklu kontaktinformācija.

Fizioloģiskas iezīmes:
jebkāda informācija par raksturu/personību/attieksmi/noskaņojumu. Fiziskas iezīmes: jebkādas fiziskas iezīmes (matu krāsa, acu krāsa, augums, svars, utt.).

Riska profili:
kiberrisks, AML risks, krāpšanas risks, CFT risks, embargo risks, PEP (PNP), citi drošības vai aizsardzības riski.

Informācija par ģimeni un citām personām:
civilstāvoklis, bērnu skaits, informācija par mājsaimniecību, bērna vārds un uzvārds, bērna piedzimšanas datums, informācija par citu personu (radniecība un citas attiecības).

Aprakstošie dati:
sociālais statuss (students/darbinieks/pašnodarbināta persona/persona bez ieņēmumiem), darba pienākumi un darba pieredze, iemaņas, izglītība, kvalifikācijas, dzīvesveids, ieradumi, brīvā laika pavadīšana un ceļošana, dalība labdarības vai brīvprātīgo organizācijās, informācija par apkārtni, kurā dzīvo datu subjekts, informācija par dzīvesvietu, subjektu dzīves svarīgie mirkļi (pārvākšanās, vadītāja apliecības iegūšana), veselības apdrošināšanas kods, šaujamieroču licence (jā/nē), kreilis/ labrocis, EVAK numurs, vēlamais dīleris, slimības atvaļinājuma dokuments, segmentācija.

Personas identitātes kartes vai cita publiska dokumenta kopija:
identitātes kartes kopija, pases kopija, smagas invaliditātes apliecība ar asistenta karti, vadītāja apliecības kopija, diplomātiskās pases kopija, MOT kopija, dzimšanas numurs.

Informācija par rasi vai etnisko izcelsmi:
rase vai etniska izcelsme.

Politiskie uzskati:
politiskie uzskati.

Informācija par reliģiju vai filozofiskajiem uzskatiem:
reliģiskā vai filozofiskā pārliecība.

Informācija par dalību arodbiedrībās:
dalība arodbiedrībās.

Ģenētiskie dati:
ģenētiskie dati.

Biometriskie dati:
biometriskie dati (paraksts, fotogrāfija).

Informācija par krimināllietu lēmumiem un kriminālnoziegumiem vai saistītiem drošības un aizsardzības jautājumiem:
informācija, kas saistīta ar lēmumiem krimināllietās un kriminālnoziegumos vai saistībā ar drošību un aizsardzību.

Veselības dati:
fiziskā veselība, garīgā veselība, riska situācijas un riska uzvedība, persona ar smagu invaliditāti un asistentu, asinsgrupa, informācija par veselības aprūpi, informācija par seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju.

Atalgojums un saistītie dati:
alga/atalgojums, finansiāla kompensācija, vidējie ieņēmumi, bonusi/priekšrocību izmantošana, atskaitījumi no algas, algas saņemšanas veids, izdevumi, privātā konta numurs, iekšējo avotu izmantošana, apdrošināšana, nodokļi un atskaitījumi, nodokļu maksātāja deklarācija, nodokļu atlaides un pavadošie dokumenti, informācija par darbinieka aktīviem.

CV, motivācijas vēstules un nodarbinātības aktivitāšu ieraksti:
CV, motivācijas vēstules un nodarbinātības aktivitāšu ieraksti un rezultāti.

Informācija par darbu:
amats, izmaksu centrs, vecākais darbinieks, darba stundas un valsts svētku dienas, atvaļinājums, slimības atvaļinājums, maternitātes/bērna kopšanas atvaļinājums, karjeras ceļš, apmeklētība, pasākumi, kalendārs, darba vieta, teledarbs, informācija par komandējumiem un citām nodarbinātības izmaiņām, ikdienas grafiks/laika plāns, ierīces un citas vērtīgas lietas, ICT aktīvi, nostrādāto stundu skaits, apmācības, piekļuves tiesības, darba traumu ieraksti, darbs pie trešajām pusēm, saņemtie un izsniegtie ziedojumi.

Novērtēšana un saistību komunikācija:
atsauksmes no klientiem, atbildes aptaujās, sūdzības / ieteikumi / piedāvājumi / pieprasījumi / jautājumi un darbs ar tiem, apkalpošanas prasības, novērtēšanas ieraksti, iekšējās sankcijas, pašnovērtējams, personīgie mērķi un GDR.

Cita identifikācijas un darbinieka kontaktinformācija:
darbinieka kartes numurs, piekļuves tiesības/ID2/lietotāja ID, darba e-pasta konti, darba telefona numurs, paroles iekšējās IT sistēmās, pieeja/iekšējo IT sistēmu žurnāli – VPN savienojums, informācija par darbiniekiem no grupām.

Darījumu dati:
banku kontu numuri, debet/kredītkaršu numuri, autorizācijas/pilnvarojumi, darījumu datumi, darījumu apmēri.

Darījumu vēsture:
darījumi un līgumi, ieskaitot saistošo informāciju, piedāvājumi/pieprasījumi par biznesa iespējām, priekšmets, datums, darījuma vieta, atgādinājumi, informācija par darījumiem grupā.

Biznesa profils:
biznesa profils, kas izriet no analītiskās modelēšanas, VIP un līdzīgi apzīmējumi, nodoms iegādāties automašīnu (kad, kas un finansēšana) interese un testa brauciens, maksātspēja.

Informācija par iekšējo kontroli un izmeklēšanu:
iekšējo izmeklēšanu ieraksti, trauksmes cēlāju lietas, iekšējo sistēmu žurnāli, žurnāli, kas saistīti ar interneta izmantošanu/darbībām, žurnāli, kas saistīti ar e-pasta pakalpojumiem/darbībām, žurnāli, kas saistīti ar telekomunikāciju veidiem/darbībām.

CCTV sistēmu ieraksti:
CCTV sistēmu ieraksti.

Ieraksti no ievadierīcēm:
ieraksti no ievadierīcēm.

Informācija par kustību telpās:
informācija viesu grāmatā.

Fotogrāfijas/video:
fotogrāfijas, video.

Balss ieraksti:
balss ieraksti.

Komunikācija, mijiedarbība un profili, kas izriet no šiem datiem:
čats (tūlītēja ziņojumapmaiņa), sarunas, e-pasta komunikācija, uzvedība vai pārlūkošana/klikšķi/meklēšana un klausīšanās/pārlūkošana, kas saistīta ar internetu/e-pastu/medijiem/lietotnēm, informācija, kas iegūta izmantojot atsauksmes/aptaujas/komentārus/ieteikumus/sūdzība, kas saistīti ar pārzini, pozitīvs/negatīvs novērtējums par komunikācijas veidu vai formu.

Produkta tehniskā informācija:
VIN, numurzīme, informācija par aktīvu izmantošanas veidu (piem., transportlīdzeklis), informācija par transportlīdzekļa piederību, informācija par apkopes apmeklējumiem, aktīvu tehniskais apraksts (piem., transportlīdzekļa krāsa).

Lokalizācijas dati:
lokalizācijas dati, kas balstīti uz GPS, bāku tehnoloģija, lokalizācijas dati, kas izriet no citām darbībām (piem., karšu maksājumi tirgotājam darbības vietā).

Tīkla identifikatori:
Mac adrese, IP adrese, ierīces pirkstu nospiedumi, sīkdatnes vai līdzīga pārlūku informācijas tehnoloģija.

Informācija par studiju kursu:
forma, studiju temats, atzīmes, studentu novērtējums, darba pieredze.